คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การศึกษา

คำศัพท์ที่ต้องรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา

Education Vocabulary

อีกหนึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทุกคนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วๆ ไปควรทราบ นั่นคือ คำศัพท์เกี่ยวกับการศึกษา 

ครอบคลุมเกี่ยวคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน รวมทั้งคำศัพท์ต่างๆ ที่จะได้ใช้เมื่อเราอยู่ในโรงเรียน รวมทั้งมหาวิทยาลัย อีกหนึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานศึกษา

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Art College อารท คอลเล็จ วิทยาลัยศิลป์
Boarding School บอร์ดดิ่ง ซคูล โรงเรียนประจำ
Nursery School เนอสเซอรี่ ซคูล โรงเรียนเตรียมอนุบาล
Kindergarten คินเดอรการเท็น โรงเรียนอนุบาล
Primary School ไพรมารี่ ซคูล โรงเรียนประถม
Private School ไพรเวท ซคูล โรงเรียนเอกชน
School ซคูล โรงเรียน
Secondary School เซคอันเดริ ซคูล โรงเรียนระดับมัธยม
State School สเตท ซคูล โรงเรียนของรัฐ
Teacher Training College ทีเชอะ เทรนนิ่ง คอลเล็จ วิทยาลัยฝึกหัดครู
Technical College เทคนิคอล คอลเล็จ วิทยาลัยเทคนิค
University ยูนิเวอรซิตี้ มหาวิทยาลัย
Vocational College โฝะเคชั่นแนล คอลเล็จ วิทยาลัยอาชีวศึกษา


วุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ/ไทย 

 • High School Certificate :- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • Certificate of Technical Vocation :- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
 • Vocational Certificate :- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • Diploma/High Vocational Certificate :- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • Diploma :- อนุปริญญา 
 • Associate’s Degree :- อนุปริญญา 
 • Bachelor’s Degree :- ปริญญาตรี 
 • Graduate Diploma :- อนุปริญญาโท 
 • Master’s Degree :- ปริญญาโท 
 • Doctorate Degree :- ปริญญาเอก
กรณีสอบได้เกียรตินิยม จะมีคำในภาษาอังกฤษดังนี้
 • First-Class Honors :- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 • Second-Class Honors :- เกียรตินิยมอันดับสอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Arithmetic อะริธเมะทิค คณิตศาสตร์
Assembly แอ็ชเซมบลิ การประชุม
Blackboard แบล็คบอรด กระดานดำ
Break เบรค ช่วงเวลาพัก
Chalk ชอลค ชอล์ก
Class คลาส ชั้นเรียน
Classroom คลาสรูม ห้องเรียน
Desk เดรซ โต๊ะเรียน
Exercise Book เอคเซอะไซส บ็ค สมุดแบบฝึกหัด
Half Term ฮารฟเทอม ครึ่งเทอม
Head Boy เฮดบอย หัวหน้านักเรียนชาย
Head Girl เฮดเกริล หัวหน้านักเรียนหญิง
Head Teacher เฮดทีเชอะ ครูใหญ่
Headmaster เฮดมาสเตอร อาจารย์ใหญ่ (ชาย)
Headmistress เฮดมิสเทรส อาจารย์ใหญ่ (หญิง)
Homework โฮมเวิรค การบ้าน
Lesson เลสซัน บทเรียน
Marker Pen มารกเกอร เพน ปากกาเขียนกระดาน
Pen เพน ปากกา
Pencil เพนซิล ดินสอ
Prefect พริเฟท เจ้าหน้าที่
Pupil พูพิล นักเรียน
Reading รีดดิ่ง การอ่าน
Register รีจิสเตอร ลงทะเบียน
Rubber รับเบอะ ยางลบ
Ruler รูเลอะ ไม้บรรทัด
School Bags ซคูล แบ็ก กระเป๋านักเรียน
School Dinners ซคูล ดินเนอร อาหารในโรงเรียน
School Holidays ซคูล ฮอลิเดย วันหยุดของโรงเรียน, ปิดเทอม
School Meals ซคูล มิล มื้ออาหารที่โรงเรียน
Schoolmate ซูคลเมท เพื่อนร่วมชั้น
Spelling สเปลลิ่ง การสะกด
Teacher ทิชเออะ ครู อาจารย์
Term เทอม ภาคเรียน
Test เท็ซท แบบทดสอบ
To Read ทู รีด อ่าน
To Spell ทู สเปล การสะกด
To Teach ทู ทิช การสอน
To Write ทู ไรท การเขียน
Whiteboard ไวทบอรด กระดานขาว
Writing ไรทอิง การเขียน

Post a Comment

Previous Post Next Post