คำศัพท์ภาษาอังกฤษ งานบัญชี

คุณรู้จักคำศัพท์ด้านบัญชีไหม

Accounting Vocabulary

ในทุกๆ องค์กรและทุกๆ ธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีการทำรายงานบัญชี รายได้และค่าใช้จ่าย รวมทั้งผลการดำเนินงาน ถ้าองค์กรมีขนาดเล็ก ก็อาจจะทำด้วยตัวเจ้าของเอง หรือว่าจ้างบริษัทรับทำบัญชีจัดการให้ แต่ถ้าเป็นองค์กรที่มีขนาดกลางขึ้นไป ย่อมจะต้องมีแผนกบัญชีโดยเฉพาะ

บทความนี้ จะมาแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับคนทำงานด้านบัญชีโดยเฉพาะ ใครที่กำลังสนใจงานด้านบัญชี ไม่ควรพลาด เพราะการเรียนรู้และเข้าใจคำศัพท์บัญชีเป็นภาษาอังกฤษ ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เข้าใจ

คำศัพท์งานด้านบัญชี

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Account แอคเคาท บัญชี
Account balance แอคเคาท บาลาน ยอดเงินในบัญชี
Account Payable แอคเคาท เพยเอเบิล บัญชีเจ้าหนี้
Account Receivable แอคเคาท รีซีพเอเบิล บัญชีลูกหนี้
Assets แอสเสท สินทรัพย์
Auditor ออดิเตอร ผู้ตรวจสอบบัญชี
Balance Forward บาลาน ฟอเวิด ยอดยกมา
Cash Flow แคช โฟล กระแสเงินสด
Cashier แคชเชีย พนักงานเก็บเงิน
Chart of Account ชารท ออฟ แอคเคาท ผังบัญชี
Chief Accountant ชีพ แอคเคาทแทนท หัวหน้าแผนกบัญชี
Cost คอท ต้นทุน
Credit note เครดิท โนท ใบลดหนี้
Credit เครดิท เครดิต
Debit เดบิท เดบิต
Deposit ดีพอสิท เงินวางมัดจำ
Expense เอ็กเพนท ค่าใช้จ่าย
Fund ฟันด กองทุน
Income อินคัม รายได้
Inventory อินเวนทอรี สินค้าคงคลัง
Investment อินเวทเมนท การลงทุน
Invoice อินวอย ใบแจ้งหนี้
Journal เจอนอล สมุดรายวัน
Ledger เลดเจอ บัญชีแยกประเภท
Loan โลน เงินกู้
Mortgage มอเเกจ จำนอง
Paid out เพด เอ้าท จ่ายออก
Payment voucher เพยเมมท วอลเชอร ใบสำคัญจ่าย
Property พร็อพเพอร์ตี้ สินทรัพย์
Property fund พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
Purchase เพอเชส ซื้อ ซื้อขาย
Receipt รีซีท ใบเสร็จรับเงิน
Receiving รีซีฟวิ่ง การรับ
Report รีพอท รายงาน
Revenue เรฟวะนู รายได้
Statement สเตทเมนท รายงาน
Store สะโตร เก็บ ร้าน
Transaction ทรานเซ็กชั่น ธุรกิจ
Balance sheet บาลานชีท งบดุล
Trial balance ไทรล บาลาน งบทดลอง
Profit พรอฟิท กำไร
Loss ลอส ขาดทุน
Financial ไฟแนลเชียล การเงิน
Adjust แอทจัท ปรับปรุง แก้ไข
Rebate รีเบท ส่วนลด
Capital แคพิทอล ทุน
Voucher วอลเชอร บัตรกำนัล
Depreciation ดีพรีเซียชั่น ค่าเสื่อม

Post a Comment

Previous Post Next Post