โลจิสติกส์ (Logistics) คืออะไร

ยุคทองของธุรกิจขนส่ง

Logistics

สืบเนื่องด้วยปัจจุบัน การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมกันมากในประเทศไทยและต่างประเทศ สาเหตมาจากปัจจัยที่สำคัญก็คือ ปัญหาจากโรคระบาด คนส่วนใหญ่พยายามอยู่บ้าน และใช้วิธีสั่งซื้อสินค้าทางร้านค้าออนไลน์แทน ทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์บูมมากขึ้น

โลจิสติกส์ (Logistics) คืออะไร

ระบบการจัดส่งสินค้า จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีความหมายรวมถึงระบบการจัดเก็บสินค้า การบริหารคลังสินค้า รวมทั้งการบรรจุหีบห่อ เพื่อให้สินค้าไปถึงผู้รับอย่างปลอดภัย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโลจิสติกส์ (Logistics)

คำศัพท์ คำแปล
Barcode บาร์โค๊ด
Bonded Warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บน
Conveyor เครื่องลําเลียง
Conveyors สายพาน
Cost of Capital ต้นทุนทางการเงิน
Crane Elevator Hoist Monorall เครื่องยกย้ายต่างๆ
Cross-Dock Warehouse คลังสินค้าชนิดท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า
Customer ผู้บริโภค
Customer Service การบริการลูกค้า
Customers Satisfaction ความพอใจแก่ลูกค้า
Demand Forecasting การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
Devalue ลดมูลค่าสินค้าเสี่อมสภาพ
Distribution การจัดจําหน่าย
Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้า
Downstream ปลายน้ํา
Downstream Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ลูกค้า
Firm Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
Fixed Cost ต้นทุนคงที่
Forecasting การพยากรณ์
Goods Receipt การรับสินค้า
Holding Goods การดูแลรักษาสินค้า
Identify Goods การระบุสินค้า
Information Management การจัดการด้านข้อมูล
Internal Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานภายในกระบวนการผลิต
Inventory สินค้าคงคลัง
Inventory Management การบริหารงานวัสดุคงคลัง
Just in Time การส่งมอบแบบทันเวลา
Low Cost ต้นทุนต่ำ
Make to Order ระบบการผลิตแบบตามคำสั่งซื้อ
Make to Stock ระบบการผลิตที่ผลิตต่อครั้งเป็นปริมาณมาก
Manufacturers ผู้ผลิต
Manufacturing การผลิต
Material วัตถุดิบ
Material Handling การขนการขนถ่ายวัสดุในการผลิต
Middle Stream กลางน้ํา
Modern Trade ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Multimodal Transport การขนส่งหลายรูปแบบ
Order Processing การดําเนินการตามคำสั่งของลูกค้า
Outbound Logistics กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
Packaging การบรรจุหีบห่อ
Pallet พาเลทหรือไม้รองรับสินค้า
Picking การนําออกจากที่เก็บ
Procurement การจัดซื้อจัดหา
Product variety ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
Purchasing การจัดซื้อ
Put away การจัดเก็บสินค้า
Retail ผู้จําหน่ายรายย่อยหรือผู้ค้าปลีก
Reverse Logistics การรับสินค้าคืน
Shipping การจัดส่ง
Silo & Tank คลังสินค้าประเภทไซโลและถัง
Sorting Goods การตรวจแยกประเภท
Staging Goods การเตรียมการจัดส่งสินค้า
Storage คลังสินค้าสำหรับเก็บรักษา
Supply Chain ห่วงโซ่อุปทาน
Transportation การขนส่ง
Upstream ต้นน้ำ
Upstream Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิต
Variable Cost ต้นทุนผันแปร
Warehouse คลังสินค้า
Wholesales ผู้จําหน่ายรายใหญ่
Write-Off ตัดจำหน่าย

Post a Comment

Previous Post Next Post