คำปฏิเสธ คืออะไร

ตอบปฏิเสธอย่างไรในภาษาอังกฤษ

negations

ในการสนทนา ย่อมจะต้องมีคำถามและคำตอบ การแน่นอน การตอบแบบปฏิเสธ ก็เป็นหนึ่งในประโยคของการสนทนาเช่นกัน บทความนี้จะมาแนะนำการสร้างประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษว่า จะมีรูปแบบอย่างไร


รูปแบบของประโยค ประธาน + กริยา + NOT + …

ตัวอย่างรูปแบบประโยคปฏิเสธ

 • I am a pilot. (ไอ แอม อะ ไพรอท
  ฉันเป็นนักบิน
 • I am not a pilot. (ไอ แอม นอท อะ ไพรอท)  ประโยคปฏิเสธ
  ฉันไม่ได้เป็นนักบิน
 • I’m not a pilot. (ประโยคปฏิเสธ แบบย่อ)
 • I can drive (ไอ แคน ไดรซ)
  ฉันขับรถได้
 • I can not drive. (ไอ แคน นอท ไดรซ) ประโยคปฏิเสธ
  ฉันไม่สามารถขับรถได้
 • I can’t drive. (ไอ ค้าน ไดรซ) ประโยคปฏิเสธ แบบย่อ
  ฉันไม่สามารถขับรถได้
 • I have a car. (ไอ แอฟ อะ คาร)
  ฉันมีรถยนต์คันหนึ่ง
 • I have not a car. (ไอ แอฟ นอท อะ คาร) ประโยคปฏิเสธ
  ฉันไม่มีรถยนต์
 • I haven’t a car. (ไอ แอฟวึน อะ คาร) ประโยคปฏิเสธ แบบย่อ
  ฉันไม่มีรถยนต์

นอกจากการสร้างประโยคปฏิเสธ โดยการเติมคำว่า “NOT” หลังคำกริยาแล้ว ยังมีอีกคำหนึ่งที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ นั่นคือ คำว่า “NEVER” แปลว่า ไม่ ไม่เคย

ตัวอย่างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษโดยใช้คำว่าา “Never”

 • I’m never play football  (ไอ เนเวอร เพลย ฟุตบอล)
  ฉันไม่เคยเล่นฟุตบอล
 • I’m never goto Japan (ไอ เนเวอร โกทู เจแปน)
  ฉันไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่น

Post a Comment

Previous Post Next Post