คำวิเศษณ์ คืออะไร

ขยายความหมายให้ชัดมากขึ้น

adverbs

แค่ชื่อคำ ก็น่าสนใจแล้ว ทำให้อยากทราบว่า จะ “วิเศษ” ขนาดไหน ส่วนภาษาอังกฤษของคำนี้ ก็คือ Adverbs นั่นเอง ซึ่งคำวิเศษณ์ที่ว่านี้ จะใช้สำหรับขยายคำ 3 ชนิดหรือ 3 ประเภท ประกอบด้วย

คำวิเศษณ์ขยายคำ 3 ประเภท

  • ขยายคำ Verbs (กริยา)
  • ขยายคำ Adjectives (คำคุณศัพท์)
  • ขยายคำ Adverbs (วิเศษณ์) ด้วยกันเอง


ตัวอย่างการใช้คำวิเศษณ์ในประโยค

She speak English well.
เธอพูดภาษาอังกฤษได้ดี

คำอธิบาย
“WELL” ขยาย verbs คำว่า speak

He run very fast.
เขาวิ่งได้เร็วมาก

คำอธิบาย
“FAST” ขยาย verbs คำว่า run = วิ่งเร็ว
“VERY” ขยายคำว่า fast (Adverbs ขยาย Adverbs ด้วยกันเอง) = เร็วมาก


นอกจากนี้ ถ้าสังเกตให้ดี จะพบว่า คำวิเศษณ์ หรือ Adverbs นั้น จะใช้เพื่อบ่งบอกความหมาย ซึ่งพอจะสรุปได้ 5 ประเภท ดังนี้

  • เมื่อไหร่ (Adverbs of time)
  • ที่ไหน (Adverbs of place)
  • อย่างไร (Adverbs of manner)
  • บ่อยแค่ไหน (Adverbs of frequency)
  • ด้วยวิธีอะไร (Adverbs of degree)

Post a Comment

Previous Post Next Post