คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษของน้องประถม 6 
Classroom

อ้างอิงจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสาร "คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา" เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดการสอน โดยคำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 250 คำ (กำหนดไว้ 750-950 คำ) โดยเป็นคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม ถ้ารวมกับชั้น ป.1=155 + ป.2=159 + ป.3=154 + ป.4=258 + ป.5 258 คำ ก็จะได้มากกว่า 1,000 คำเลยทีเดียว

250 คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
advertisement แอ็ดเฝอไทสเม็นท การโฆษณา
aeroplane แอโระพเลน เครื่องบิน
afraid อัฟเรด กลัว
ahead อะเฮด ข้างหน้า
amusement อัมยูสเม็นท สันทนาการ,ความสนุกสนาน
ancient เอนเช็นท เก่าแก่,โบราณ
animate แอนิเมท เคลื่อนไหว, มีชีวิต
aquarium อะควลเรียม ตู้ปลา
architect อาชิเทค สถาปนิก
arrange อะเรนจ จัด, เตรียม
arrive แอะไรฝ มา, มาถึง
astronaut แอซทโระนอท นักบินอวกาศ
astronomy แอ็ซทรอนโอะมิ วิชาดาราศาสตร์
attraction แอ็ทแรคชัน การดึงดูด, เสน่ห์
autograph ออโทะกรัฟ ลายเซ็นต์ของผู้มีชื่อเสียง
backpack แบคแพค นักเดินทางไกลโดยมีเป้สะพายหลัง
beat บีท ตี,เฆี่ยน
bill บิล ใบแจ้งหนี้
biography ไบโอกราฟฟิ ชีวประวัติ
bleed บลีด เลือดไหล
bracelet บเรซเล็ท สร้อยข้อมือ, กำไลข้อมือ
brain เบรน สมอง
brave เบรฟ กล้าหาญ
breath บเร็ธ ลมหายใจ
bride บริจ เจ้าสาว
brilliant บรีลแย็นท ฉลาดมาก, ปราดเปรื่อง
brother in law บราเธอะ อิน ลอ พี่เขย, น้องเขย
Buddhist บูดดิซท พุทธศาสนิกชน
business บิซิเนท ธุรกิจ
cafeteria แคฟิเทียเรียะ โรงอาหาร
capital แคพอิแท็ล เมืองหลวง
cash แคช เงินสด
catch แคทข จับ คว้า
celebrate ซีลีเบรท เฉลิมฉลอง
cell phone เซลโฟน โทรศัพท์เคลื่อนที่
century เซนเชอะริ ศตวรรษ
ceremony เซริโมนิ พิธีการ
character ชาแรคเธอะ บทบาทในละคร
charity ชาริตี การกุศล
charming ชารมมิ่ง มีเสน่ห์
chemist เคมอิซท นักเคมี
classify คลาสซิฟาย จัดกลุ่ม
classmate คลาสเมท เพื่อนร่วมชั้นเรียน
clear เคลียร ชัดเจน
clever เคลเวอะ ฉลาด
column คอลัมน จัดเรียงลำตับตามแนวยาว คอลัมน์
community คอมมูนิตี้ ชุมชน
competition คอมเพททิชั่น การแข่งขัน
complain คอมเพลน กล่าวหา
concert คอนเสริท การแสดงดนตรี
confident คอมฟิเดนท มั่นใจ
congratulations ค็อนกแรชิวเลชัน แสดงความยินดี
consist of คอนซิส ออฟ ประกอบด้วย
contact คอนแทค การติดต่อ
corel reef คอรอล รีฟ แนวปะการัง
costume คอสทูม เครื่องแต่งกาย
cough ค็อฟ ไอ
creative คริเอทิฝ ความคิดสร้างสรรค์
crosswalk ครอสวอลค ทางเดินข้ามถนน
crowd คเราด กลุ่ม,ฝูงชน
crown คราวน มงกุฎ
cruel ครูเอ็ล โหดร้าย
culture คัลเชอะ วัฒนธรรม
damage แดเมจ การทำลาย,ความเสียหาย
deaf เด็ฟ ซึ่งหูหนวก
death เด็ธ ความตาย
debate ดีเบท โต้วาที, ถกเถียง, อภิปราย
decide ดีไซด ตัดสินใจ
decorate เดคอเรท ตกแต่ง ประดับ
democracy ดิมอคระซิ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
depart ดิพารท ออกเดินทาง
describe เดสคริบ บรรยาย พรรณา
dessert ดิเสิท ของหวาน
detective ดิเทคทิฝ นักสืบ
diagram ไดอะแกรม แผนภูมิ, แผนภาพ
diarrhea ไดอะรีอะ) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง
difficult ดิฟฟิคัลท ยาก
digital ดิจิตอล ภาพ หรือเสียงในระบบตัวเลข
direction เด็กเรคชัน ทิศทาง, คำแนะนำ
discuss ดิสคัส อภิปราย พิจารณา
distance ดิสแทนซ ระยะทาง
divorce ดิโฝซ การหย่าร้าง
dollar ดอลลาร หน่วยเงินตราอเมริกัน,ดอลล่าร์
donate โดเนท บริจาค
dragonfly ดรากอนฟลาย แมลงปอ
dustbin ดัชทบิน ถังขยะ
earache เอียเอช อาการเจ็บหู
education เอดยุเคชัน การศึกษา
effect เอฟเฟค ผลกระทบ
electricity อิเลคทรีซอิทิ ไฟฟ้า
energy เอนเออะจิ พลังงาน,พลังกาย
engineer เอนจิเนีย วิศวกร
entrance เอนทรานซ ประตูทางเข้า
environment เอนไวรอนเมนท สิ่งแวดล้อม
escape เอ็ซเคพ หนี
exact เอ็กแสคท ถูกต้อง, แม่นยำ
excellent เอ็กเซลเลนท ดีมาก
exciting เอ็กไซธิ้ง น่าตื่นเต้น
exhibition เอ็กฮิบิชัน นิทรรศการ
exit เอกสิท ทางออก
expect เอ็คซเพคท คาดหวัง
explode เอ็คซพโลด ระเบิด
explore เอ็คซพโล สำรวจ,ค้นหา
fantastic แฟนแทสทิค ยอดเยี่ยม,วิเศษ
fashion แฟชั่น แฟชั่น,รูปแบบ
father in law ฟาเธอะ อิน ลอ พ่อตา
feather ฟีเธอะ ขนนก
ferry เฟอรรี่ ท่าเรือข้ามฟาก
fever ฟีเวอร ไข้
figure ฟิกเกอร รูปร่าง
flight attendant ไฟลท แอ็ทเทนแด็นท พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
flood ฟลัด น้ำท่วม
florist ฟลอริท คนขายดอกไม้
fluent ฟลู-เอ็นท คล่องแคล่ว
forehead ฟอรเฮด หน้าผาก
freeze ฟรีซ แช่แข็ง
fresh เฟรช สดชื่น
friendship เฟรนชิพ มิตรภาพ
gallery แกลเลอรี่ การจัดแสดง
garbage การเบจ ขยะ
garlic การลิค กระเทียม
gentleman เจนเทลเมน สุภาพบุรุษ
geography จิออก-ระฟิ ภูมิศาสตร์
godmother กอดมาเธอะ แม่อุปถัมภ์
grain เกรน เมล็ดข้าว
groom กรูม เจ้าบ่าว
guard การด ยาม
habitat ฮาบิแทท ที่อยู่อาศัย
hairdryer แฮรดรายเออะ เครื่องเป่าผม
handkerchief แฮง-เคอะชิฟ ผ้าเช็ดหน้า
handsome แฮนซัม หล่อ
harmful ฮารฒฟูล เป็นอันตราย
helmet เฮล-เม็ท หมวกกันน็อค
helpful เฮลฟูล ซึ่งเป็นประโยชน์
honor ออน-เออะ เกียรติยศ
horoscope ฮอโระซโคพ ดวงชะตาราศี
immediately อิมี-ดิอิทลิ ทันทีทันใด
important อิมพอเทนท สำคัญ
improve อิมพรูฝ พัฒนา, ปรับปรุง
information อิมฟอเมชัน ข้อมูล, ข่าวสาร
ingredient อินกรีเดียน ส่วนผสม, ส่วนประกอบ
instruction อินสตรักชัน การแนะนำ
intelligent อินเทลลิเจนท ฉลาด, ซึ่งมีสติปัญญา
interview อินเทอวิว สัมภาษณ์
introduce อินโทรดิว แนะนำ
invent อินเฝนท ประดิษฐ์, สร้างสรรค์
invite อินไวท เชื้อเชิญ, ขอร้อง
jail เจล คุก
journey เจอรนี การเดินทาง
kingdom คิงดอม อาณาจักร
knowledge นอลเอ็จ ความรู้
label ลาเบล ป้าย, ฉลาก
labor เลเบอร แรงงาน
language แลงกวิจ ภาษา
laundry ลอนดริ สถานที่ซักรีดเสื้อผ้า
leather เลฑเออะ หนังสัตว์
length เล็งธ ความยาว, ส่วนยาว
liquid ลีควิด ของเหลว
location โลเคชัน สถานที่ตั้ง
lottery ล็อตเตอรี่ ล็อตเตอรี
marble มารเบิล ลูกแก้ว, หินอ่อน, ลูกหิน
message เมซซิจ ข้อความ, ข่าวสาร
messy เมซซิ ยุ่งเหยิง, ไม่เรียบร้อย
mistake มิสเทค ความผิดพลาด
mix มิกซ ผสม
modern โมเดิรน ทันสมัย
monument มอนอิวเม็นท อนุสาวรีย์
mother in law มาเธอะ อิน ลอ แม่ยาย, แม่สามี
narrow แนโร แคบ
neighbor เนเบอะ เพื่อนบ้าน
notice โนทิซ ประกาศ, แจ้ง
observe ออฟเซิรฟ สังเกต, เฝ้าดู
opinion โอพิเนียน ความคิดเห็น
opposite ออฟโพสิท ตรงกันข้าม
palace พาเรส พระราชวัง
paragraph พารากราฟ ข้อความในหนึ่งย่อหน้า
passport พาสปอร์ต หนังสือเดินทาง
peace พิช สันติภาพ
period พีเรียด รอบ, ระยะเวลา
personality เพิซแนลอิทิ บุคลิกภาพ
photographer โฟโตกราฟเฟอะ ช่างถ่ายภาพ
planetarium พแลนิแทเรียม หอดูดาว, ท้องฟ้าจำลอง
plump พลัมพ ท้วม
poison พอยซัน ยาพิษ
polite โฟไลท สุภาพ, เรียบร้อย
pollution พอลลูชัน มลพิษ
predict พรีดิท พยากรณ์
president พเรส-อิเด็นท ประธานาธิบดี, ประธาน
prince พรินซ เจ้าชาย
princess พรินเซรซ เจ้าหญิง
prize พไรส รางวัล
problem โพรบลัม ปัญหา
professional โพรเฟสชั่นนอล ผู้เชี่ยวชาญ
pronounce พโระเนานซ ออกเสียง, เปล่งเสียง
publish บับลิช จัดพิมพ์ ตีพิมพ์
quiz ควิซ การทดสอบความรู้ การสอบถาม
reason รีเซิล เหตุผล
recipe เรซอิพี ตำราอาหาร
reduce รีดิวซ ลดลง ย่อลง
refrigerator รีฟิกจอเรเตอร ตู้เย็น
refuse รีฟิว ปฏิเสธ
region รีเจียน พื้นที่, บริเวณ, ขอบเขต
regular เรกกูลาร ตามปกติ
relative เรลอะทิฝ ญาติพี่น้อง
remember รีเมมเบอร จดจำ
reuse รียูข นำกลับมาใช้
review รีวิว ทบทวน
route รูท เส้นทาง
rubbish รับ-บิฌ ขยะ
rule รู กฎ
save เซฟ ประหยัด รักษา เก็บ
scream สครีม หวีดร้อง
search เสริทช ค้นหา
semester ซิเมสเทอะ ภาคเรียน
shore ชอร ชายฝั่ง
silly ซิลลี โง่
sister in law ซิสเธอะ อิน ลอ น้องสะใภ้
situation ซิชิวเอชัน) สถานการณ์
smooth สมูท นุ่ม, เรียบเนียน
sneakers สนิคเคอร รองเท้ากีฬา
sneeze สนิซ จาม
soft ซอรฟท นุ่ม
soil ซอยล พื้นดิน, ผิวดิน
solve ซอลฝ แก้ปัญหา, แก้ไข
souvenir ซูเฝอะเนีย ของที่ระลึก
sparrow สแปรโรลว นกกระจอก
sponge สฟอง ฟองน้ำ
stepfather สเตพฟาเธอะ พ่อเลี้ยง
stepmother สเตฟมาเธอะ แม่เลี้ยง
string สตริง เชือก
survey เซอรเวย สำรวจ
teaspoon ทีสพูน ช้อนชา
thief ทีฟ ขโมย
tidy ไทดิ เรียบร้อย, สะอาด
timetable ไทมเทเบิล ตารางเวลา
tongue ทัง ลิ้น
tourist ทัวริท นักท่องเที่ยว
traffic ทราฟฟิก การจราจร
transport ทรานสปอรต ขนส่ง
upset อัพเซท ทำให้เสีย, ก่อกวน
useful ยูสฟูล มีประโยชน์
valuable แวลูเอเบิล มีคุณค่า
vehicle วีฮีเคิล ยานพาหนะ
vision วิชัน วิสัยทัศน์
vocation โวเคชัน อาชีพ
volcano โวคาโน ภูเขาไฟ
whisper วิสเพอะ เสียงกระซิบ
wide ไวด กว้าง
wonderful วันเดอรฟูล น่าอัศจรรย์
worry วอรี่ กังวล, เครียด
i

Post a Comment

Previous Post Next Post