ภาษาอังกฤษ กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่องคืออะไร

คำกริยา 3 ช่อง

เวลาเราพูดหรือเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ เป็นภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ก็จะใช้ประโยคในลักษณะเดียวกัน วันนี้ฉันไปว่ายน้ำ เมื่อวานฉันก็ไปว่ายน้ำ พรุ่งนี้ฉันก็จะไปว่ายน้ำ คำว่า "ว่ายน้ำ" ก็ไม่ได้มีการเขียนแตกต่างกันออกไป แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ จะเขียนแตกต่างกัน

  • Swim (กริยาช่อง 1)
  • Swam (กริยาช่อง 2)
  • Swum (กริยาช่อง 3)


ทำความรู้จักกริยา 3 ช่อง

  • กริยาช่อง 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
  • กริยาช่อง 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต
  • กริยาช่อง 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาและเสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อทราบความหมายของกริยา 3 ช่องแล้ว การนำไปใช้ก็ควรใช้ถูกกับประโยคที่จะกล่าวถึง แต่อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นจะต้องคำศัพท์ กริยา 3 ช่องไว้ล่วงหน้า จะได้ง่ายในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่า คำบางคำ จะเปลี่ยนรูปไปทั้ง 3 ช่อง บางคำ ก็เปลี่ยนแค่ 2 ช่อง หรือบางคำ อาจไม่เปลี่ยนแปลงเลย

มาเริ่มพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกขึ้น กับการใช้คำกริยาให้ถูกต้อง ทางทีมงาน ได้คัดคำกริยาที่นิยมใช้งานกันบ่อยๆ มาให้ทุกๆ คนได้ฝึกฝน จำคำที่ใช้บ่อยๆ ก็ช่วยพัฒนาได้มากขึ้นแล้ว

101 คำ กริยา 3 ช่อง ใช้บ่อยมาก

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 คำแปล
awake awoke awoken ตื่น
be was, were been เป็น,อยู่,คือ
bear bore born ทน
become became become กลายเป็น
begin began begun เริ่ม
bite bit bitten กัด
bleed bled bled เลือดออก
blow blew blown เป่า
break broke broken แตก, หัก
bring brought brought นำมา
build built built สร้าง
buy bought bought ซื้อ
catch caught caught จับ
come came come มา
cost cost cost มีราคา
cut cut cut ตัด
dig dug dug ขุด
do did done ทำ
draw drew drawn วาด, ถอนเงิน
drink drank drunk ดื่ม
drive drove driven ขับรถ
eat ate eaten กิน
fall fell fallen ล้ม
feel felt felt รู้สึก
fight fought fought ต่อสู้
find found found พบ
fit fit fit พอเหมาะ
fly flew flown บิน
forget forgot forgotten ลืม
forgive forgave forgiven ให้อภัย
freeze froze frozen เป็นน้ำแข็ง
get got gotten ได้
give gave given ให้
go went gone ไป
grow grew grown เจริญงอกงาม
hear heard heard ได้ยิน
hide hid hidden ซ่อน
hit hit hit ตี
hold held held ถือ
keep kept kept เก็บรักษา
know knew know รู้จัก
lead led led นำ
learn learned/learnt learned/learnt เรียน
leave left left ออกจาก
let let let อนุญาต
light lighted/lit lighted จุดไฟ
make made made ทำ
mean meant meant หมายถึง
meet met met พบ
pay paid paid จ่าย
prove proved proved/proven พิสูจน์
put put put วาง
quit quit quit เลิก
read read read อ่าน
ride rode ridden ขี่
ring rang rung กรดกริ่ง
rise rose risen ลุกขึ้น
run ran run วิ่ง
saw sawed sawed/sawn เลื่อย
say said said พูด
see saw seen เห็น
seek sought sought ค้นหา
sell sold sold ขาย
send sent sent ส่ง
set set set จัดวาง
sew sewed sewed/sewn เย็บ
shave shaved shaved/shaven โกน
shine shone shone เปล่งแสง
shoe shoed shoed/shod ซ่อมรองเท้า
shoot shot shot ยิง
show showed showed/shown แสดง
shrink shrank shrunk หด
shut shut shut ปิด
sing sang sung ร้องเพลง
sit sat sat นั่ง
sleep slept slept นอน
slide slid slid เลื่อน
smite smote smitten ตีอย่างแรง
sow sowed sowed/sown หว่านพืช
speak spoke spoken พูด
speed sped sped เร่งความเร็ว
spend spent spent ใช้จ่าย
spin spun spun ปั่น
split split split แยกออกจากกัน
spread spread spread แผ่
stand stood stood ยืน
steal stole stolen ขโมย
swear swore sworn สาบาน
swim swam swum ว่ายน้ำ
take took taken นำไป
teach taught taught สอน
tell told told บอก
think thought thought คิด
throw threw thrown ขว้าง
understand understood understood เข้าใจ
upset upset upset เสียใจ
wake woke woken ตื่น
wear wore worn สวม
weep wept wept ร้องไห้
win won won ชนะ
write wrote written เขียน

Post a Comment

Previous Post Next Post