คำศัพท์ภาษาอังกฤษการตลาดดิจิตอล

ยุคของโลกดิจิตอล
Digital Marketing

คงไม่มีใครปฏฺิเสธได้ว่า ยุคนี้ เป็นยุคของโลกดิจิตอล เพราะหลายๆ อย่างเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมการเงิน การธนาคาร การซื้อขายสินค้า จะทำผ่านทางระบบดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เราในฐานะเจ้าของธุรกิจ หรือพนักงาน เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจ และเรียนรู้ไปกับมัน

บทความนี้ จะมาแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษงานการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำการตลาดบนเว็บไซต์ ซึ่งขอบอกว่า นักการตลาดออนไลน์ เป็นอาชีพที่น่าสนใจและท้าทายมาก แถมมีรายได้ที่ค่อนข้างสูงมากเช่นกัน ดังนั้น คนที่สนใจอาชีพนี้ การเริ่มต้นเรียนรู้และเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ย่อมจะทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการตลาดดิจิตอล

คำศัพท์ คำแปล/ความหมาย
301 Redirect  การเปลี่ยนเส้นทาง จากหน้าเว็บหนึ่งไปยังหน้าเว็บหนึ่งแบบถาวร
302 Redirect การเปลี่ยนเส้นทาง จากหน้าเว็บหนึ่งไปยังหน้าเว็บหนึ่งแบบชั่วคราว
A/B Testing การทดสอบแบบแยกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบว่ากลุ่มใด มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน มักใช้กับการส่ง Email ประชาสัมพันธ์
Abandonment Rate อัตราของคนที่เข้าเว็บแล้วไม่ซื้อสินค้า หรือยังไม่ชำระค่าสินค้า
Affiliate Marketing การทำการตลาดโดยขายผ่านเว็บไซต์ของคนอื่น โดยจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีขายได้
Algorithm ขั้นตอนหรือวิธีการทำงานของโปรแกรม
Alt Text / Alt Attribute ข้อความบรรยายรายละเอียดของรูปภาพบนเว็บไซต์
Analytics เครื่องมือวิเคราะห์หรือวัดผล พฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์
API ย่อมาจาก Application Programming Interface แปลว่า ระบบซอฟต์แวร์ตัวกลางที่ทำให้แอปพลิเคชันหรือระบบสื่อสารกันได้
Awareness การสร้างการรับรู้ให้บริษัทหรือแบรนด์
Back-end ส่วนที่ใช้สำหรับการจัดการโครงสร้าง รวมถึงเนื้อหาของเว็บไซต์
Backlink ลิงค์เว็บไซต์ของเราที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ของคนอื่น เวลามีคนคลิกลิงค์ ก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา
BOT โปรแกรมจัดการข้อมูลโดยอัตโนมัติ
Bounce Rate อัตราส่วนของคนที่เข้าเว็บไซต์แล้วออกไป
Breadcrumb เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เข้าเว็บ ทราบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนอยู่ส่วนไหนของเว็บไซต์
Browser ซอฟต์แวร์เพื่อเข้าเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น Google Chrome, FireFox หรือ Safari เป็นต้น
Cache/Caching  ข้อมูลของเว็บไซต์ทีเราเข้าถึง และมีการจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของเรา ทำให้เข้าเว็บได้เร็วขึ้น ถ้ามีการเข้าไปยังหน้าเพจนั้นอีกครั้ง
CMS ย่อมาจาก Content Management System เป็นระบบซอฟต์แวร์สร้างและแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์
Conversion ผลสำเร็จของเป้าหมายที่คนทำเว็บไซต์ มีการกำหนดไว้ว่าอยากให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทำอะไร
Conversion Rate อัตราส่วนของ ผลสำเร็จของเป้าหมายที่คนทำเว็บไซต์ มีการกำหนดไว้ว่าอยากให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทำอะไร
Cookie ข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคนๆ นั้น
CPA ย่อมาจาก Cost Per Action คือ ราคาโฆษณาที่จ่ายต่อกิจกรรม 1 ครั้ง บนเว็บไซต์ 
CPC   ย่อมาจาก Cost Per Click คือ ราคาที่ต้องจ่ายต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง บนเว็บไซต์
CPM ย่อมาจาก Cost Per Mille คือ ราคาค่าโฆษณา เมื่อโฆษณาแสดงผลครบ 1,000 ครั้ง
Crawler เครื่องมือที่ Google ใช้สแกนเนื้อหาและเว็บไซต์อัตโนมัติ เพื่อจัดเก็บและนำไปประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ รวมทั้งการทำดัชนีเว็บไซต์
CTA  ย่อมาจาก Call To Action คือ เครื่องมือที่ออกแบบหรือสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าเว็บไซต์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
CTR ย่อมาจาก Click Through Rate อัตราส่วนระหว่างผู้คลิกลิงค์กับผู้ที่เห็นลิงค์
Dashboard หน้าแสดงภาพรวมของรายงาน อาจแสดงในรูปแบบของตัวเลขหรือกราฟ
Direct Traffic การเข้าเว็บไซต์โดยการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์โดยตรง
Display network การแสดงผลโฆษณาของเราบนเครือข่ายเว็บไซต์
DNS ย่อมาจาก Domain Name Server ทำหน้าที่แปลงชื่อเว็บ ให้เป็นหมายเลข IP Server ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้
Domain Name ชื่อของเว็บไซต์
E–Commerce รูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์
Engagement การมีส่วนร่วมของลูกค้า
Error 404 ลิงค์เว็บหรือเว็บเพจเสีย
Facebook Ads Account  บัญชีเฟสบุคที่สร้างขึ้นมาเพื่อซื้อและบริหารโฆษณาบน Facebook
Facebook Business Manager เครื่องมือของ Facebook ที่ช่วยจัดการและบริหารธุรกิจบนเพจเฟสบุค
Facebook Fan Page หน้าเว็บบนเฟสบุค ที่เราสามารถทำการตลาดได้
Facebook Pixel เครื่องมือของ Facebook ที่ใช้บันทึกกิจกรรมหรือพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ เช่นเดียวกับ Google Analytics
Facebook Profile เฟสบุคส่วนตัวหรือส่วนบุคคล
Front end ส่วนหน้าหรือหน้าของเว็บไซต์
Google Ads เครื่องมือทำการตลาดออนไลน์ของ Google
Google Analytics เครื่องมือเก็บข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ มีรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ มากมายให้นำไปใช้งาน
Google My Business หมายถึง Google Map หรือแผนที่ที่เรามักใช้ในการค้นหาสถานที่ต่างๆ
Google Search Console เครื่องมือที่ใช้สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เช่น ความเร็ว เป็นต้น
Google Tag Manager เครื่องมือจัดการโค๊ตบนเว็บไซต์ต่างๆ ให้เก็บในที่เดียวกัน
Hashtag เครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#) ที่ตามด้วยคำ วลี หรือประโยคที่เราต้องการ เน้นใช้เพื่อการค้นหา
Home page หน้าเว็บเพจแรกของเว็บไซต์
Impression จำนวนครั้งที่โฆษณ่แสดงผล
Inbound Marketing การตลาดแบบดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่ของเรา
Influencer บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการกระทำหรือความคิดเห็นของผู้คนจำนวนมาก
IP Address ย่อมาจาก Internet Protocol Address คือ หมายเลขประจำอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Keyword คำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่คนใช้ค้นหาบนโลกอินเตอร์เน็ต
Landing page หน้าเว็บเพจที่คนคลิกเข้ามาจากการคลิกลิงค์ หรือจากการค้นหา
Lookalike audience กลุ่มคนที่คล้ายคลึงกับคนอีกกลุ่มหนึง
Meta description ข้อความอธิบายลิงค์เว็บเพจ
Meta tag ข้อความ อาจจะเป็นคำหรือวลี ที่ใช้แสดงข้อมูลของเว็บเพจ 
Organic traffic การเข้าถึงเว็บไซต์ที่เกิดจากการคลิกจากลิงค์บนหน้าระบบค้นหาโดยตรง
Pageview จำนวนครั้งของการเปิดหน้าเว็บเพจ
Paid media สื่อที่จ่ายเพื่อการทำโฆษณา
Redirect การเปลี่ยนเส้นทางของหน้าเว็บ จากหน้าเดิมไปยังหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ 
Referral traffic การเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ผ่านมาจากเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจอื่น
Remarketing / Retargeting รูปแบบการทำโฆษณากับผู้คนที่เคยเข้ามาเว็บไซต์ก่อนหน้านี้
Responsive design การออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้แสดงผลเข้ากับทุกอุปกรณ์หรือทุกขนาดหน้าจอได้อย่างพอดี
Search engine เครื่องมือสำหรับการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยอาศัย keyword เป็นหลัก
Search volume  จำนวนการค้นหา keyword บนอินเตอร์เน็ต
SEM ย่อมาจาก Search Engine Marketing คือ การทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ตด้วยการจ่ายเงินเมื่อมีการคลิกลิงค์
SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization คือ การทำให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าแรกในการค้นหา
Session จำนวนการเข้าเว็บไซต์ โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนด หากเกิน จะมีการนับ Session ทันที
Sitemap แผนผังอธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์
SSL ระบบความปลอดภัยบนเว็บไซต์
Submission การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเว็บไซต์กับ Search engine
Tag คำหรือคีย์เวิร์ด บนเว็บไซต์ เพื่อบอกรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ
Tracking ระบบติดตามพฤติกรรมหรือกิจกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์
Traffic จำนวนคนเข้าเว็บไซต์ต่อวัน สัปดาห์ เดือน หรือต่อปี
UI  ย่อมาจาก User Interface คือ การออกแบบเพื่อใช้สื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน
URL ลิงค์ของเว็บไซต์

Post a Comment

Previous Post Next Post