คำสรรพนาม คืออะไร

คำทดแทนการเรียกชื่อ

pronouns

ภาษาอังกฤษของคำสรรพนาม คือ Pronouns หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อแทน คน สัตว์ สิ่งของ หรือแม้แต่สถานที่ จะได้ไม่ต้องพูดชื่อนั้นซ้ำๆ ซึ่งเหมือนกับที่เราพูดในภาษาไทยเช่นกัน ช่วยให้การสื่อสารกระชับมากขึ้น

เริ่มต้นคำสรรพนามง่ายๆ 2 ชนิด

  • Subject Pronouns คำสรรพนามที่เป็น ประธาน ในประโยค
  • Object Pronouns คำสรรพนามที่เป็น กรรม ในประโยค

1. Subject Pronouns

ใช้แทนที่คำนาม ซึ่งเป็นประธานของประโยค ได้แก่ I, You, We, He, She, It และคำว่า They ตัวอย่างประโยคเช่น “I am a Engineer” (ฉันเป็นวิศวกร) คำว่า “I” เป็นประธานของประโยค เป็นต้น

Subject Pronouns คำอธิบาย
I ฉัน แทนตัวผู้พูด
You     คุณ แทนตัวผู้ฟัง
We เรา, พวกเรา แทนตัวผู้พูดแต่มีมากกว่าหนึ่งคน
He เขา แทนตัวผู้พูดที่เป็นชาย
She เธอ แทนตัวผู้พูดที่เป็นหญิง
It มัน แทนสัตว์ หรือสิ่งของ
They เขาทั้งหลาย แทนกลุ่มคน


2. Object Pronouns

ใช้แทนที่คำนาม ซึ่งเป็นกรรมของประโยค ได้แก่ me, you, us, him, her, it, และ them ตัวอย่างประโยคเช่น “Jimmy is my friend, I like him.” (จิมมี่เป็นเพื่อนของฉัน ฉันชอบเขา) คำว่า “him” เป็นกรรมของประโยค เป็นต้น

Object Pronouns คำอธิบาย
me ฉัน แทนตัวผู้พูด
you คุณ แทนตัวผู้ฟัง
him เขา แทนตัวผู้ฟังที่เป็นชาย
her เธอ แทนตัวผู้ฟังที่เป็นหญิง
us เรา, พวกเรา แทนฝั่งผู้พูดที่มีหลายคน
it มัน แทนสัตว์ สิ่งของ ที่ถูกกล่าวถึง
them เขาทั้งหลาย แทนกลุ่มคน สัตว์ สิ่งของ ที่ถูกกล่าวถึง

Post a Comment

Previous Post Next Post