Indirect Speech คืออะไร

เล่าเรื่องต่อ

indirect speech

ในชีวิตจริง บางครั้งเรื่องราวต่างๆ ที่เราได้ยินมา ก็มักจะมีการเล่าต่อในสิ่งที่คนอื่นพูดมา ซึ่งการพูดเป็นภาษาไทยคงไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ จะมีหลักในการพูดอย่างไร ซึ่งความหมายข้างต้นนี้ ก็คือคำตอบหรือความหมายของคำว่า "Indirect Speech" นั่นเอง

แต่ถ้าจะให้แปลตรงๆ ของทั้งสองคำ จะได้ความหมายประมาณนี้

  • Indiret แปลว่า ทางอ้อม
  • Speech แปลว่า คำพูด, ปราศรัย


ตัวอย่างประโยคของ Indirect Speech

ได้ยินมาอย่างไร พูดแบบนั้น
เพื่อนเล่าให้เราฟังว่าเขากำลังจะแต่งงานเร็วๆ นี้  "I will marry soon."
เราสามารถพูดแบบตรงๆ ได้ว่า My friend said,  I will marry soon.  

แต่เราสามารถพูดในลักษณะอ้อมๆ ได้ว่า My friend said that he will marry soon.

อีกตัวอย่างประโยคบอกต่อ
They said, They are very happy.
เราสามารถพูดแบบเล่าต่อได้ว่า They said that, they are very happy.

ข้อควรระวังการใช้ Indirect Speech

กรณีมีการเล่าเรื่องต่อ ที่เกี่ยวข้องกับ วัน เวลา และสถานที่ เราอาจจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนเนื่องว่า เรื่องที่เราไม่ใช่ วันนี้ ไม่ใช่เวลานี้ เพราะมันผ่านไปแล้ว

ตัวอย่างการเล่าเรื่องที่ต้องเปลี่ยนเรื่องของวัน

She told me, she will call you tomorrow.
She told me that she will call you the next day.

Post a Comment

Previous Post Next Post